• Slider

  Najděte klíč k řešení svých právních problémů

  Advokátní kancelář Praha

 • Slider

  Najděte klíč k řešení svých právních problémů

  Advokátní kancelář Praha

kdo jsme?

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Jsme mladá, rozvíjející se advokátní kancelář, která při výkonu advokacie prosazuje kvalitu, odbornost, pečlivost a osobní přístup.

Nabízíme komplexní právní servis zahrnující zejména právní poradenství, sepsání smluvní dokumentace, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy a orgány veřejné správy nebo zajištění úschovy finančních prostředků.


Kontakt
Pokud máte zájem o naše právní služby, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese/telefonním čísle. Navštívit nás můžete v sídle advokátní kanceláře v Praze nebo na pobočce ve Svitavách.
ČÍM SE ZABÝVÁME

NAŠE SLUŽBY

Provozujeme generální praxi, nabízíme právní pomoc ve všech níže uvedených právních odvětvích. Naší specializací je pak právo nemovitostí, kdy poskytujeme právní služby zájemcům o prodej/koupi nemovitostí, pronajímatelům a nájemcům ve sporech spojených s užíváním nemovitostí, vlastníkům nemovitostí, kteří se rozhodli darovat svoji nemovitost či manželům při vypořádání společných nemovitých věcí.

Naše advokátní kancelář účtuje za poskytování právních služeb buď smluvní odměnu, jejíž výše se odvíjí od náročnosti případu a která obvykle činí částku 1.500,- Kč/ hodina, nebo odměnu vypočtenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

KONZULTACE


Potřebujete poradit? Zavolejte či napište a domluvte si schůzku. Naši pracovníci jsou připravení navrhnout nejefektivnější řešení vašeho problému.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ


příprava kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zajištění úschovy kupní ceny, ověření podpisů

příprava smlouvy o převodu družstevního podílu

příprava darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, ověření podpisů

příprava dohody spoluvlastníků o správě společné věci

kontrola a úprava smluv připravených druhou stranou nebo realitní kanceláří

příprava nájemní smlouvy , pachtovní smlouvy, smlouvy o výpůjčce

řešení sporů s problematickým nájemcem, vyklizení nemovitosti, vymáhání dlužného nájemného

právní servis pro společenství vlastníků jednotek

OBČANSKÉ PRÁVO


zajištění nejefektivnějšího způsobu vymožení pohledávky – příprava uznání dluhu, příprava žaloby/návrhu na vydání platebního rozkazu a exekučního návrhu

příprava smluvní dokumentace

připomínkování smluv

zastupování před soudy a v rozhodčím řízení

zastupování ve spotřebitelských sporech

zastupování v dědickém řízení

RODINNÉ PRÁVO


příprava kompletní rozvodové dokumentace včetně návrhu na rozvod manželství, návrhu dohody o úprávě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu a dohody o vypřádání společného jmění manželů

zastupování při tzv. sporném rozvodu

zastupování při svěření dítěte do péče jednoho z rodičů

určení/popření otcovství

vymáhání výživného pro nezletilé dítě

vymáhání výživného na manžela/manželku

určení styku rodiče s dítětem

OBCHODNÍ PRÁVO


příprava kupní smlouvy, smlouvy o dílo a další smluvní dokumentace s obchodními partnery

připomínkování smluv uzavíraných s podnikateli či spotřebiteli

vymáhání pohledávek vzniklých z podnikatelské činnosti

zastupování před soudy a orgány veřejné správy

zakládání obchodních společností a družstev

změny zakladatelských dokumentů, orgánů obchodních společností a družstev

změny v osobách společníků, převody podílů v obchodních společnostech a družstvech

změny v osobách akcionářů, převody akcií

organizování valných hromad

zastupování ve věci zápisu skutečností do obchodního rejstříku

zvýšení, snížení základního kapitálu

zrušení a likvidace obchodních společností

PRACOVNÍ PRÁVO


sepsání dokumentů spojených se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru

konzultace týkající se platnosti/neplatnosti výpovědi z pracovního poměru nebo okamžitého zrušení pracovního poměru

zastupování ve sporech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zejména pokud jde o škodu způsobenou v rámci pracovního poměru

OSTATNÍ SLUŽBY


Advokátní úschova

Činění prohlášení o pravosti podpisů

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora.
co o nás říkají klienti

Osvědčení

kdo jsme

PROČ PRÁVĚ MY?

Potřebujete pomoci s právními problémy v rodině či v práci? Zavolejte nám nebo zanechte vzkaz. V nejkratší možné době Vás zkontaktujeme, případně domluvíme osobní schůzku, v rámci které zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Chcete mít řádně právně ošetřený budoucí prodej/koupi nemovitosti, půjčku nebo výpověď z pracovního poměru, a být tak do budoucna maximálně chráněni před případnými problémy? Připravíme Vám smluvní dokumentaci na míru, která bude odpovídat Vašim potřebám.

Chcete vymoci pohledávku vůči jiné osobě nebo jste naopak byli nedůvodně zažalováni někým jiným? Vyvineme maximální úsilí k tomu, abychom před soudem efektivně prosadili Vaše právo a aby nikdo nedůvodně nezasahoval do Vašeho práva.

s kým mluvíte

O MNĚ

Na koho směřujete své dotazy? S kým si domlouváte schůzku? Kdo Vám pomáhá?

Mgr. Pavlína Fochlerová zakončila magisterské studium v oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2010.

Následně působila na pozici advokátní koncipientky postupně v advokátních kancelářích:

 • Brož & Partner
 • Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
 • Peychlová, Jonáková & Partners

Mgr. Pavlína Fochlerová v roce 2013 složila úspěšně advokátní zkoušku a od 1.1.2014 působí jako samostatný advokát.