Najděte klíč k řešení svých právních problémů

Advokátní kancelář Praha

Právní poradenství

Právní posouzení případu, navržení variant postupu za minimalizace rizik a nákladů pro klienta, preference mimosoudního vyřešení věci

Příprava smluvní dokumentace

Vyjednání obsahu smluv, příprava a revize smluvních dokumentů, právní posouzení rizik transakce, právní audit obchodních smluv a smluv týkajících se nemovitostí.

Litigace

Právní pomoc a zastupování před českými soudy, rozhodčími soudy, finančním arbitrem, Českým telekomunikačním úřadem a  dalšími správními úřady.

Advokáti:

Mgr. Pavlína Fochlerová

Vzdělání

Specializace

Generální praxe

se zaměřením na tyto oblasti práva

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

reguluje převody nemovitostí, užívání nemovitostí v podobě pronájmu, pachtu či výpůjčky, spoluvlastnictví nemovitosti, zatížení nemovitostí zástavním právem, věcným břemenem či předkupním právem.

Právní vztahy mezi podnikateli, právo obchodních korporací

Právní vztahy mezi podnikateli, právo obchodních korporací

reguluje obchodní vztahy mezi podnikateli navzájem při dodávání zboží a služeb včetně nekalé soutěže, vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem, fungování obchodních společností a družstev.

Občanské právo

Občanské právo

reguluje práva a povinnosti osobní a majetkové povahy zejména právo na ochranu osobnosti, dědění, smluvní vztahy, otázku náhrady škody či bezdůvodného obohacení.

Rodinné právo

Rodinné právo

reguluje uzavírání a rozvod manželství, poměry mezi rodiči a dětmi v podobě vyživovací povinnosti, svěření dítěte do péče, určení a popření otcovství, osvojení, poručenství, opatrovnictví, pěstounství.

Služby, které nabízíme

Provozujeme generální praxi, nabízíme právní pomoc ve všech níže uvedených právních odvětvích. Naší specializací je pak právo nemovitostí, kdy poskytujeme právní služby zájemcům o prodej/koupi nemovitostí, pronajímatelům a nájemcům ve sporech spojených s užíváním nemovitostí, vlastníkům nemovitostí, kteří se rozhodli darovat svoji nemovitost či manželům při vypořádání společných nemovitých věcí.

 • příprava a revize rezervačních smluv, smluv o budoucí smlouvě kupní, kupních smluv, smluv o převodu družstevního podílu, úschova kupní ceny, zastupování v řízení před katastrálními úřady
 • příprava a revize darovacích smluv, smluv o zřízení věcného břemene, směnných smluv, zastupování v řízení před katastrálními úřady
 • příprava dohod spoluvlastníků o správě společné věci, dohod o zrušení podílového spoluvlastnictví
 • příprava a revize nájemních smluv, podnájemních smluv, pachtovních smluv, zvyšování nájemného
 • řešení sporů s problematickým nájemcem – ukončení nájmu, vyklizení nemovitosti, vymáhání dlužného nájemného
 • právní servis pro společenství vlastníků jednotek
 • příprava a revize rámcových smluv, kupních smluv, smluv o dílo a další smluvní dokumentace uzavírané mezi obchodními partnery při výkonu podnikatelské činnosti
 • vymáhání pohledávek vzniklých z podnikatelské činnosti
 • příprava a revize pracovních smluv, smluv o spolupráci, smluv o zápůjčce/úvěru
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • změny zakladatelských dokumentů, orgánů obchodních společností a družstev
 • změny v osobách společníků, převody podílů v obchodních společnostech a družstvech, zastupování ve věci zápisu skutečností do obchodního rejstříku
 • vymáhání pohledávek včetně zastupování v soudním řízení, rozhodčím či exekučním řízení
 • poradenství a příprava smluvní dokumentace v souvislosti se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru,
 • zastupování ve spotřebitelských sporech
 • zastupování v dědickém řízení
 • příprava kompletní rozvodové dokumentace včetně návrhu na rozvod manželství, návrhu dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu a dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování při tzv. sporném rozvodu
 • zastupování při svěření dítěte do péče a určení styku s rodičem
 • vymáhání výživného pro nezletilé dítě
 • vymáhání výživného na manžela/manželku
 •  

Ceník

Za poskytování právních služeb účtujeme buď smluvní odměnu, jejíž výše se odvíjí od náročnosti případu a obvykle představuje částku uvedenou níže, nebo odměnu vypočtenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Publikační činnost

Aktuality v právu