Jak zajistit, aby prodávající řádně obdržel kupní cenu od kupujícího v rámci převodu nemovité věci

Jak zajistit, aby prodávající řádně obdržel kupní cenu od kupujícího v rámci převodu nemovité věci

V rámci prodeje nemovité věci má prodávající zejména zájem na tom, aby řádně obdržel kupní cenu od kupujícího. Situaci, kdy kupující bude zapsán jakožto nový vlastník nemovité věci a prodávající po něm bude žádat úhradu kupní ceny bez většího úspěchu, lze předejít v rámci kontraktačního procesu několika způsoby.

 Jedním z nich je složení kupní ceny do úschovy u advokáta/notáře/banky. Na základě třístranné smlouvy o úschově se kupující zaváže složit kupní cenu na účet úschovy buď ještě před podpisem kupní smlouvy, nebo do určité doby od podpisu kupní smlouvy, schovatel je povinen složenou kupní cenu opatrovat a z úschovy ji vyplatit prodávajícímu poté, kdy mu bude předložen doklad o tom, že se kupující stal vlastníkem předmětu převodu, tímto dokladem je výpis z příslušného listu vlastnictví (jedná-li se o věc zapsanou v katastru nemovitostí). Skládá-li se kupní cena až po uzavření kupní smlouvy, předává se uzavřená kupní smlouva rovněž do úschovy schovatele, aby nedošlo k tomu, že ji kupující podá spolu s návrhem na vklad svého vlastnického práva na příslušný katastrální úřad dříve, než dojde ke složení kupní ceny do úschovy.

Po složení kupní ceny na účet úschovy, schovatel vydá kupní smlouvu společně s návrhem na vklad vlastnického práva kupujícího z úschovy účastníkům, dojde k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, prodávající má jistotu, že kupní cena je po danou dobu složena na účtu úschovy a bude mu vyplacena, jakmile dojde k zápisu kupujícího jakožto nového vlastníka do katastru nemovitostí. Výše uvedený mechanismus lze různě modifikovat dle potřeb účastníků. Je možné například vázat vyplacení kupní ceny nebo její části na výmaz stávajícího zástavního práva, na předání předmětu převodu kupujícímu nebo odložit účinnost kupní ceny na okamžik složení kupní ceny do úschovy.

Publikační činnost

Aktuality v právu