Poučení 

Zásady ochrany osobních údajů

Česká advokátní komora

Poučení o mimosoudním řešení sporu

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora.

Poučení GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů podle GDPR

Poučení o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Totožnost správce: Mgr. Pavlína Fochlerová, IČO: 02275694, se sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, č. ČAK 15275

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, e-mailová adresa: pavlina.fochlerova@akfochlerova.cz, tel. číslo: 736 667 635
Zdroj osobních údajů: klienti, veřejné rejstříky, soudy, správní orgány, veřejně přístupné informace (např. z internetu)

Účel zpracování: plnění mandátní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), plnění právních povinností, které stanoví zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění, tedy zejména pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vytváření podmínek pro odhalování takového jednání, k provedení identifikace a kontroly klienta ve smyslu tohoto zákona (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), výkon oprávněného zájmu klienta (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR)

Zpracovávané osobní údaje: osobní klientů údaje získané v rámci plnění předmětu své činnosti, zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), v případě advokátní úschovy dále číslo průkazu totožnosti, datum a místo vydání průkazu totožnosti, datum platnosti průkazu totožnosti, státní občanství, pohlaví, rodinný stav, podobizna, číslo bankovního účtu a další osobní údaje zpracovávané se souhlasem klientů.

Doba uložení osobních údajů: pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, advokát – správce je povinen archivovat osobní údaje po dobu 5 let ode dne ukončení případu a smlouvy o poskytování právních služeb, údaje opatřené v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., AML ,účetní a daňové doklady pak po dobu 10 let od ukončení daňového plnění

Příjemce zpracovávaných osobních údajů: je-li to nezbytně nutné pro splnění povinnosti uložené advokátovi obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutím příslušného státního/správního orgánu či smlouvou o poskytování právních služeb, dochází k předání osobních údajů orgánům veřejné moci, v případě advokátní úschovy bankovní instituci, u níž je veden účet advokátní úschovy (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa pobytu) a České advokátní komoře (číslo advokátní úschovy a příjmení vlastníka finančních prostředků), příslušnému katastrálnímu úřadu (jméno, příjmení, adresa pobytu, číslo úschovy). Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

1) právo vznést námitku – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Výše uvedený správce sděluje, že nezpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.

2) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování – subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, to neplatí, pokud je rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 • založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.


3) právo na přístup k osobním údajům
– subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

4) právo na opravu– subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5) právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 •  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.


Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, tj. pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené výše znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

6) právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 •  subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

7) právo na přenositelnost údajů – Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.


Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva uvedeného výše není dotčen článek 17 GDPR. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete uplatnit u správce na adrese: Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, e-mailem na adrese: pavlina.fochlerova@akfochlerova.cz, telefonicky na tel. čísle: 736 667 635.

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost na adrese: Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, e-mailem na adrese: pavlina.fochlerova@akfochlerova.cz, telefonicky na tel. čísle: 736 667 635, nebo osobně v sídle správce.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Publikační činnost

Aktuality v právu